zapůjčování párty vybavení

 

poskytovatele

Ing. Eva Kujevská – Partystanydrobek.cz

IČ: 07303726

Nová Dědina 1760, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

 1. Úvodní ustanovení
  • Poskytovatel
   • Poskytovatelem a pronajímatelem párty vybavení dle těchto Podmínek je fyzická osoba – Ing. Eva Kujevská – Partystanydrobek.cz, IČ: 07303726, místem podnikání Nová Dědina 1760, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11.
   • Kontaktní údaje Poskytovatele:
    1. a) adresa pro doručování: Nová Dědina 1760, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11
    2. b) elektronická adresa: info@partystanydrobek.cz
    3. c) telefon: +420 604 745 586
   • Definice pojmů
    • Poskytovatel – Ing. Eva Kujevská – Partystanydrobek.cz, IČ: 07303726, místem podnikání Nová Dědina 1760, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11;
    • Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít s Poskytovatelem Nájemní smlouvu o pronájmu párty vybavení, a současně Poskytovateli uhradila zálohu (případně která po dohodě s Poskytovatelem uzavřela Nájemní smlouvu bez předchozí úhrady zálohy);
    • Nájemní smlouva – smlouva, uzavřená v písemné podobě mezi Poskytovatelem a Zákazníkem;
    • Vybavení – párty vybavení nabízené Poskytovatelem k pronájmu Zákazníkům na základě Nájemní smlouvy, zejména párty stany, stoly, lavice, osvětlení, ozvučení a výčepní zařízení;
    • Podmínky – tyto Obchodní podmínky zapůjčování party vybavení, dostupné na https://www.partystanydrobek.cz/obchodni-podminky, které tvoří součást Nájemní smlouvy;
    • Web – internetové stránky Poskytovatele, dostupné pod doménou partystanydrobek.cz
    • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
    • Zákazník – spotřebitel, případně Spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Nájemní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);
 1. Rezervace a Nájemní smlouva
  • Předmětem služby dle těchto Podmínek je pronájem párty vybavení Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se uzavírá v listinné podobě při převzetí Vybavení Zákazníkem, na základě výběru a rezervace provedené prostřednictvím Webu nebo e-mailového či telefonického kontaktu.
  • V případě zájmu Zákazníka o pronájem Vybavení a uzavření Nájemní smlouvy osloví Zákazník Poskytovatele s poptávkou, v níž specifikuje alespoň požadované Vybavení a termín jeho poskytnutí, a to telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře, umístěného na Webu (poskytuje-li Poskytovatel tuto možnost). Je-li poskytnutí Vybavení v požadovaném termínu možné, potvrdí Poskytovatel poptávku Zákazníka zasláním informací o podmínkách uzavření Nájemní smlouvy, výši ceny, zálohy i vratné jistoty, jejich splatnosti a o možném termínu předání Vybavení a uzavření Nájemní smlouvy. Společně s těmito informacemi zašle Poskytovatel Zákazníkovi rovněž zálohovou fakturu na úhradu zálohy, tvořící 50 % sjednaného nájemného. Standardní splatnost zálohové faktury činí 14 dní.
  • Jakékoli kroky učiněné Poskytovatelem nebo Zákazníkem prostřednictvím těchto prostředků před samotným uzavřením smlouvy nejsou považovány za nabídku a akceptaci smlouvy, ale jsou pouhým jednáním o předmětu Nájemní smlouvy, termínu a době pronájmu, případně o rezervaci Vybavení na termín požadovaný Zákazníkem. Zveřejnění identifikace Vybavení na stránkách Webu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Nájemní smlouva není smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu § 1824 a násl. Občanského zákoníku.
  • Na základě včasné a úplné úhrady účtované zálohy vzniká Zákazníkovi nárok na uzavření Nájemní smlouvy při převzetí Vybavení ve sjednaném termínu, a Poskytovateli vzniká povinnost rezervovat Vybavení pro Zákazníka v dohodnutém rozsahu na dohodnutý termín. V případě, že Zákazník kdykoli po úhradě zálohy rezervaci zruší anebo Vybavení v dohodnutém termínu nepřevezme, je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se výši uhrazené zálohy. Nárok na úhradu této smluvní pokuty je Poskytovatel oprávněn započíst na nárok Zákazníka na vrácení zálohy. O zápočtu Poskytovatel informuje Zákazníka prostřednictvím e-mailu, který mu Zákazník sdělil.
  • Úhradou zálohy Zákazník výslovně přistupuje na tyto Podmínky v rozsahu čl. 2. až 2.5, a akceptuje, že jeho vztah s Poskytovatelem se do okamžiku uzavření Nájemní smlouvy, zrušení rezervace dle předchozího článku nebo do okamžiku vypořádání nároků Poskytovatele plynoucích z nezrušené rezervace bude řídit těmito články Podmínek. V rozsahu uvedených článků (čl. 2.2. až 2.5.) nabývají Podmínky účinnosti okamžikem, kdy Poskytovatel přijme úhradu zálohy od Zákazníka.
  • Na základě potvrzení poptávky Zákazníka způsobem dle čl. 2., úhrady zálohy a dostavení se k převzetí Vybavení ve sjednaném termínu, uzavře Zákazník s Poskytovatelem při převzetí Vybavení Nájemní smlouvu. Nájemní smlouva obsahuje alespoň následující údaje:
   • identifikaci nájemce a pronajímatele (Poskytovatele a Zákazníka)
   • identifikaci předmětu nájmu (Vybavení), včetně jeho základních vlastností a počtu kusů
   • doba nájmu
   • výše nájemného a jistoty, včetně specifikace výše uhrazené zálohy
   • další podmínky (doprava, zvláštní požadavky na užívání apod.).
  • Nájemní smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran, resp. jejich zástupců. Součástí Nájemní smlouvy jsou tyto Podmínky, které se na vztahy dle Nájemní smlouvy uplatní v rozsahu, v jakém Nájemní smlouva nestanoví jinak. Společně s Nájemní smlouvou obdrží Zákazník rovněž jedno vyhotovení těchto Podmínek v listinné podobě.
  • Záležitosti, neupravené Nájemní smlouvou ani těmito Podmínkami se řídí právními předpisy, zejména § 2201 a násl. Občanského zákoníku. Na právní vztahy vyplývající z Nájemní smlouvy se uplatní české právo, a to i v případě, že Zákazník má bydliště / sídlo v jiném státě.
  • Nevyplývá-li z příslušného ustanovení Nájemní smlouvy nebo těchto Podmínek jinak, vztahují se tato ustanovení jak na Zákazníky – spotřebitele, tak i na ostatní Zákazníky. S ohledem na skutečnost, že Nájemní smlouva není smlouvou uzavřenou distančním způsobem, neuplatní se na vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem – spotřebitelem ustanovení § 1824 a násl. Občanského zákoníku.
 1. Nájem, předání a vrácení Vybavení
  • Nájemní smlouvou se Poskytovatel zavazuje přenechat Vybavení do dočasného užívání Zákazníkovi k účelu, vyplývajícímu z povahy daného vybavení a z Nájemní smlouvy, a Zákazník se zavazuje s Vybavením nakládat sjednaným způsobem, zaplatit Poskytovateli nájemné a vrátit Poskytovateli Vybavení v termínu a způsobem dle Nájemní smlouvy.
  • Společně s Vybavením je Zákazníkovi předáno rovněž veškeré příslušenství, zahrnující mimo jiné (v závislosti na povaze Vybavení) rovněž návod k použití či instalaci, kotvící prvky (stany), napájení (elektrovybavení), transportní obal apod.
  • Vybavení je Zákazníkovi předáno bezprostředně po podpisu Nájemní smlouvy, přičemž standardním místem předání je provozovna Poskytovatele. Okamžikem předání přechází na Zákazníka nebezpeční vzniku škody na Vybavení. Na základě dohody s Poskytovatelem může být sjednána doprava Vybavení k Zákazníkovi i jeho následná doprava zpět. V takovém případě dochází k předání a převzetí Vybavení v místě, specifikovaném Zákazníkem. Cena dopravy není zahrnuta v ceně Vybavení, inzerované Poskytovatelem na Webu.
  • O předání Vybavení sepíší Poskytovatel a Zákazník předávací protokol, v němž je specifikováno předané Vybavení, uvedeno datum a hodina předání Vybavení Zákazníkovi a jsou v něm specifikovány vady, které Vybavení vykazuje v okamžiku předání, včetně zachycení stavu jeho opotřebení.
  • Nejpozději při rozbalení Vybavení na místě instalace je Zákazník povinen zkontrolovat, zda Vybavení nenese známky poškození a vady nad rámec těch, které jsou uvedeny v rámci předávacího protokolu. Zjistí-li takové vady, je povinen o nich neprodleně informovat Poskytovatele (telefonicky, e-mailem) a na žádost Poskytovatele mu poskytnout fotodokumentaci zjištěných vad. V případě, že tak Zákazník neučiní, odpovídá za tyto vady ve smyslu čl. 9.
  • Nájem se sjednává na dobu určitou, uvedenou v Nájemní smlouvě. Není-li v Nájemní smlouvě doba trvání nájmu uvedena jiným způsobem, je vymezena datem a hodinou vrácení Vybavení, uvedenou v příslušné kolonce Nájemní smlouvy.
  • Termín vrácení Vybavení dle Nájemní smlouvy je uveden jako nejzazší možný termín, při jehož dodržení není Zákazník v prodlení s vrácením Vybavení. Zákazník je oprávněn vrátit Vybavení rovněž dříve, to však nemá vliv na celkovou výši nájemného, sjednanou v rámci Nájemní smlouvy, nedohodne-li se s Poskytovatelem odlišně. V případě zájmu o dřívější vrácení Vybavení je Zákazník povinen s Poskytovatelem dohodnout termín v době přítomnosti osob oprávněných k převzetí Vybavení v místě vrácení, jinak Poskytovatel neodpovídá za nemožnost převzetí Vybavení a případné náklady, které Zákazníkovi v souvislosti s nemožností vrátit Vybavení vzniknou.
  • V případě prodlení Zákazníka s vrácením Vybavení ve sjednaném termínu vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. První den prodlení začíná v 0:00 hod po dni, v němž byl Zákazník povinen dle Nájemní smlouvy Vybavení vrátit. V případě, že je v rámci Nájemní smlouvy dohodnuta demontáž Vybavení Poskytovatelem přímo u Zákazníka, Poskytovatel se dostaví na místo demontáže ve sjednaném termínu a Zákazník v místě demontáže nezajistí přítomnost oprávněné osoby a součinnost potřebnou k demontáži, náleží Poskytovateli smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení s poskytnutím součinnosti, a to do 18:00 hod. daného dne. Za delší prodlení náleží Poskytovateli smluvní pokuta ve výši dle první a druhé věty tohoto článku.
  • Není-li sjednána doprava Vybavení k Zákazníkovi a zpět, je Zákazník povinen vrátit vybavení v provozovně Poskytovatele, v níž Vybavení převzal. Vrácení Vybavení Zákazník a Poskytovatel potvrdí v předávacím protokolu dle čl. 4., přičemž v něm uvedou veškeré vady, které na Vybavení vznikly od doby jeho předání Zákazníkovi. Není-li Zákazníkem prokázán opak, jsou za takové vady považovány veškeré vady, které nejsou uvedeny v předávacím protokolu dle čl. 3.4., anebo o nichž Zákazník neinformuje Poskytovatele bezprostředně po provedení prohlídky Vybavení na místě jeho instalace dle čl. 3.5.
  • V průběhu trvání nájmu není Zákazník oprávněn provádět jakoukoli běžnou údržbu Vybavení, ledaže se na tom výslovně s Poskytovatelem dohodne. Zákazník je povinen telefonicky nebo e-mailem hlásit Poskytovateli veškeré případy, kdy Vybavení v průběhu trvání nájmu vyžaduje běžnou údržbu. Vyhodnotí-li Poskytovatel, že Zákazník je schopen úkony v rámci běžné údržby provést, udělí mu výslovné svolení k provedení běžné údržby v rozsahu dle informace Zákazníka.
  • Zákazník není oprávněn dát poskytnuté Vybavení do podnájmu.
  • Pronajímatel je oprávněn po předchozím oznámení Zákazníkovi kontrolovat způsob užívání Vybavení Zákazníkem a soulad tohoto užívání s těmito Podmínkami, Nájemní smlouvou a bezpečnostními a technickými požadavky, které Pronajímatel Zákazníkovi sdělí, a Zákazník je povinen mu k tomuto poskytnout dostatečnou součinnost. Uzavřením Nájemní smlouvy Zákazník uděluje Pronajímateli souhlas s pořízením fotodokumentace Vybavení a jeho užívání Zákazníkem v místě jeho instalace, a to výhradně za účelem uplatňování nároků na náhradu škody vzniklé na Vybavení.
 1. Nájemné a související platby
  • Za poskytnutí Vybavení dle Nájemní smlouvy je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli nájemné ve výši, stanovené Nájemní smlouvou. Není-li v Nájemní smlouvě sjednáno jinak, aplikují se na nájemné ceny, inzerované Poskytovatelem na Webu.
  • Uhrazená záloha tvoří součást sjednaného nájemného, a pro účely úhrady Nájemného je výše zálohy z celkové částky Nájemného odečtena.
  • Faktura za nájemné je Zákazníkovi předána v listinné podobě při předání vybavení a při uzavření Nájemní smlouvy, přičemž je zároveň zúčtovací fakturou k zálohové faktuře dle čl. 2.
  • Při předání Vybavení je Zákazník povinen uhradit jistotu (vratnou kauci) na pokrytí případných škod, které na Vybavení způsobí v průběhu trvání nájmu, a dalších peněžitých nároků Poskytovatele vůči Zákazníkovi (zejm. smluvní pokuty za prodlení s vrácením Vybavení). Standardně je jistota Zákazníkem hrazena v hotovosti, přičemž Poskytovatel mu předá doklad o přijetí jistoty. Jistota je Poskytovatelem Zákazníkovi vrácena v hotovosti při převzetí vybavení (ukončení nájmu), na základě kontroly funkčnosti Vybavení a srovnání jeho stavu se stavem zachyceným v předávacím protokolu.
  • V případě zjištění vad Vybavení, vzniklých v průběhu trvání nájmu, je Poskytovatel oprávněn zadržet jistotu po dobu potřebnou k vyčíslení škody odpovídající nákladům na odstranění zjištěných vad nebo snížení hodnoty vybavení v důsledku vad, nejdéle však na dobu 30 dní. Na základě vyčíslení škody dle předchozí věty je Poskytovatel oprávněn započíst svůj nárok na náhradu této škody na nárok Zákazníka na vrácení jistoty, a to ve výši, v níž se oba nároky kryjí. Zápočet zašle Poskytovatel Zákazníkovi e-mailem na e-mailovou adresu, uvedenou v Nájemní smlouvě.
  • V případě vzniku nároku Poskytovatele na smluvní pokutu (čl. 8.) je Poskytovatel oprávněn započíst svůj nárok na úhradu smluvní pokuty na nárok Zákazníka na vrácení jistoty, a to ve výši, v níž se oba nároky kryjí. Zápočet zašle Poskytovatel Zákazníkovi e-mailem na e-mailovou adresu, uvedenou v Nájemní smlouvě.
  • V případě, že jsou sjednány rovněž další služby související s poskytnutím Vybavení (zejména jeho doprava k Zákazníkovi a instalace), řídí se cena dohodou stran v rámci postupu před uzavřením Nájemní smlouvy dle čl. 2. Cena za poskytnutí těchto souvisejících služeb je pak splatná společně s nájemným a Poskytovatelem vyúčtována formou příjmového dokladu, nedohodne-li se Poskytovatel se Zákazníkem odlišně.
 1. Odpovědnost Poskytovatele a Zákazníka
  • Poskytovatel odpovídá za:
   • schopnost předání Vybavení Zákazníkovi v době, dohodnuté v rámci rezervace dle čl. 2.;
   • soulad Vybavení s technickými normami, které se na něj aplikují, a za technický stav vybavení, o němž je Zákazník informován;
   • za výlučné vlastnictví vybavení a absenci jakýchkoli práv třetích osob k Vybavení, která by bránila poskytnutí Vybavení Zákazníkovi dle Nájemní smlouvy;
   • v případě, že je sjednána rovněž instalace Vybavení, odpovídá Poskytovatel za řádnou a bezpečnou instalaci;
   • poskytnutí základních bezpečnostních a technických požadavků na užívání Vybavení Zákazníkovi (připravenost terénu, povětrnostní podmínky, návod k instalaci/montáži);
   • správu přijaté jistoty dle čl. 4., určení výše jistoty, která má být Zákazníkovi vrácena a její vrácení.
  • Poskytovatel neodpovídá zejména za:
   • použitelnost Vybavení k účelu zamýšlenému Zákazníkem, ledaže jej o této použitelnosti Poskytovatel výslovně ujistil;
   • instalaci Vybavení, pokud ji na základě dohody se Zákazníkem sám neprovádí;
   • škodu vzniklou na Vybavení nebo na majetku a zdraví Zákazníka nebo třetích osob, nebylo-li bezprostřední příčinou této škody porušení některé z odpovědností Poskytovatele dle čl. 1., a to od okamžiku přechodu nebezpečí škody na vybavení dle čl. 5.4.;
   • možnost předání / převzetí Vybavení v jiném termínu, než jaký byl sjednán se Zákazníkem;
   • způsobilost povětrnostních podmínek k užívání Vybavení po dobu trvání nájmu;
   • připravenost prostředí k užívání Vybavení na straně Zákazníka (zejm. připravenost terénu, dostupnost zdrojů vody a elektřiny); je-li předmětem nájmu party stan a se Zákazníkem je sjednána jeho instalace Poskytovatelem na určeném místě, může Poskytovatel na Zákazníkovi požadovat zaslání fotodokumentace plánovaného místa instalace, případně jeho zpřístupnění k předběžné prohlídce.
 • Zákazník odpovídá za:
  • výběr odpovídajícího Vybavení k zamýšlenému účelu a použití Vybavení k obvyklému účelu, k němuž slouží;
  • zajištění připravenosti prostředí určeného k instalaci Vybavení dle technických požadavků předaných Poskytovatelem (zejména co se týče vyhovujícího terénu a dostupnosti přípojek energií, jsou-li pro provoz Vybavení potřebné);
  • dodržení veškerých bezpečnostních požadavků sdělených Poskytovatelem po celou dobu trvání Nájmu;
  • škody vzniklé na Vybavení nebo majetku Zákazníka nebo třetích osob v důsledku porušení povinností Zákazníka dle těchto Podmínek a dle Nájemní smlouvy;
  • vady, vzniklé na Vybavení v průběhu trvání Nájmu v důsledku porušení povinností Zákazníka dle těchto Podmínek a dle Nájemní smlouvy;
  • zajištění dostatečně způsobilých osob pro instalaci a obsluhu Vybavení;
  • není-li dohodnuta doprava Poskytovatelem, za zajištění adekvátní dopravy Vybavení na místo instalace;
  • veškerou spotřebu energií nezbytných k provozu Vybavení na místě instalace;
  • včasnou prohlídku Vybavení po jeho převzetí a neprodlenou identifikaci veškerých vad Vybavení neuvedených v předávacím protokolu poté, co je Zákazník zjistí, ať se jedná o skryté vady, které Vybavení mělo již při převzetí Zákazníkem, anebo o vady vzniklé v průběhu trvání nájmu.
 • Nebezpečí vzniku škody na Vybavení přechází na Zákazníka okamžikem jeho převzetí, přičemž tímto okamžikem je (v závislosti na rozsahu sjednaných služeb):
  • převzetí Vybavení v provozovně Poskytovatele (realizuje-li Zákazník dopravu a instalaci Vybavení samostatně);
  • převzetí Vybavení v místě určeném Zákazníkem (je-li se Zákazníkem dohodnuta doprava Vybavení na jím určené místo);
  • odevzdání instalovaného Vybavení v místě instalace (je-li se Zákazníkem dohodnuta doprava i instalace Vybavení na jím určeném místě).

Obdobným způsobem v závislosti na jednaném způsobu vrácení přechází nebezpečí vzniku škody na Vybavení zpět na Poskytovatele.

 1. Trvání a ukončení nájmu
  • Nájemní smlouva se uzavírá s účinností na dobu určitou ve smyslu čl. 6.
  • Nájemní smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby určité pouze následujícím způsobem:
   • dohodou Poskytovatele a Zákazníka;
   • výpovědí Zákazníka bez výpovědní doby v následujících případech:
    1. a) dojde ke zničení Vybavení nebo se Vybavení stane nepoužitelným ke svému obvyklému účelu z důvodů nespočívajících na straně Zákazníka;
    2. b) zjištění právních překážek spočívajících na straně Poskytovatele znemožňujících oprávněné užívání Vybavení Zákazníkem.
   • výpovědí Poskytovatele bez výpovědní doby v následujících případech:
    1. a) porušování podmínek nájmu dle těchto Podmínek ze strany Zákazníka závažným způsobem, schopným přivodit újmu Poskytovateli, zejména užívání Vybavení způsobem, který hrozí závažným poškozením Vybavení nebo jeho zničením;
    2. b) poskytnutí Vybavení jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
   • Výpověď nájmu dle předchozího článku musí být vyhotovena písemně a doručena druhé smluvní straně, přičemž platí, že tato forma je zachována i v elektronické podobě s doručením na e-mail příslušné strany, uvedený v Nájemní smlouvě. Výpověď nevyžaduje předchozí výzvu k nápravě. Výpovědí Nájemní smlouva zaniká s účinky od řádného doručení výpovědi, přičemž smluvní strany nejsou povinny si vracet plnění, poskytnuté a spotřebované do okamžiku účinnosti výpovědi.
 1. Ochrana osobních údajů
  • Zákazník, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že v rámci sjednávání Nájemní smlouvy a jejího plnění zpracovává Poskytovatel jeho osobní údaje v postavení správce osobních údajů. Poskytovatel jakožto správce osobních údajů Zákazníků zpracovává jejich osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).
  • Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR a další informace týkající se ochrany soukromí Zákazníků poskytuje Poskytovatel samostatným dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je nepřetržitě dostupný na Webu Uzavřením Nájemní smlouvy Zákazník potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy, a to ve znění, účinném ke dni uzavření Nájemní smlouvy. Případné změny Podmínek, které nabudou účinnosti v průběhu trvání nájmu, nemají na vztah z Nájemní smlouvy vliv.
  • Zákazník má možnost sdělit Poskytovateli případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Poskytovatele uvedené v čl. 1.2. Poskytovatel bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka). Poskytovatel si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Poskytovatelem Nájemní smlouvu a které nejsou Zákazníky dle těchto Podmínek.
  • Na vztah z Nájemní smlouvy se neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2, § 1751 odst. 2 věta první, § 1753, § 1765, § 1766, § 2208 odst. 1, 2210 odst. 2 a 3, § 2218, § 2219 odst. 2, § 2223, § 2228 odst. 1, § 2230 odst. 1 občanského zákoníku.
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
   • V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Poskytovatelem, vyplývajícího z Nájemní smlouvy rezervace, je Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Poskytovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
   • Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
   • Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.
  • V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo Nájemní smlouvy.
  • Tyto Podmínky jsou účinné dnem 1.4.2022.